Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ca 373/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Elblągu z 2015-09-17

Sygn.akt I Ca 373/15

POSTANOWIENIE

Dnia 17 września 2015r.

Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Aleksandra Ratkowska (spr.)

Sędziowie: SO Dorota Twardowska

SO Krzysztof Nowaczyński

po rozpoznaniu w dniu 17 września 2015r. w Elblągu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Z. G.

z udziałem H. K. i E. K.

o wpis prawa własności w księdze wieczystej (...)

na skutek apelacji uczestniczki E. K.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Elblągu

z dnia 30 czerwca 2015r., DzKw 2849/15

p o s t a n a w i a :

oddalić apelację.

I Ca 373/15

UZASADNIENIE

Referendarz sądowy w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Elblągu wpisał w dniu 3 marca 2015r. w dziale II księgi wieczystej nr (...) jako (...) i wykreślił dotychczasowych właścicieli H. K. i E. K.. Z działu III wykreślono wzmianki o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i przyłączeniu się do niej kolejnych wierzycieli, a z działu IV wykreślono hipoteki. Wpisu dokonano na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę Z. G. prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 31 maja 2012r. o przysądzeniu własności nieruchomości.

Uczestniczka postępowania E. K. wniosła skargę na wpis w dziale II podnosząc, iż nie toczyło się wobec niej żadne postępowanie egzekucyjne.

Sąd Rejonowy w Elblągu postanowieniem z dnia 30 czerwca 2015r. utrzymał w mocy zaskarżony wpis wskazując, iż odpowiada on prawu.

Podstawę wpisu stanowiło prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 31 maja 2012r. o przysądzeniu własności nieruchomości na rzecz Z. G.. Zgodnie z art.999 § 1 kpc prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości stanowi tytuł do ujawnienia nabywcy jako właściciela. Sąd wieczystoksięgowy nie jest przy tym uprawniony do badania prawidłowości i zasadności postanowienia o przysądzeniu własności, a rozpoznając wniosek o wpis bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej (art.626 8 § 2 kpc). Podkreślono, że nabycie prawa własności nieruchomości w trybie postępowania egzekucyjnego jest nabyciem pierwotnym, co powoduje, iż obojętne jest, kto był uprzednio właścicielem nieruchomości (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2013r. IV CSK 666/12).

Mając powyższe na uwadze Sąd Rejonowy orzekł jak w sentencji na podstawie art.518 § 3 kpc.

W apelacji od tego postanowienia E. K. domagała się jego zmiany i uchylenia wpisu w całości oraz przywrócenia wpisu stanowiącego o tym, iż jest właścicielką nieruchomości.

Zarzuciła, iż w świetle art.64 Konstytucji niedopuszczalne jest odebranie jej prawa (współ)własności nieruchomości bez przeprowadzenia wobec niej postępowania egzekucyjnego. Podniosła, iż prowadzący egzekucję z nieruchomości Komornik odmawiał jej prawa do udziału w postępowaniu egzekucyjnym, wobec czego była w tym postępowaniu pozbawiona prawa do obrony.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja jako nieuzasadniona nie zasługiwała na uwzględnienie.

Zgodnie z art.626 8 § 2 kpc rozpoznając wniosek o wpis w księdze wieczystej sąd bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej. Określona w ten sposób kognicja sądu wieczystoksięgowego oznacza, iż w postępowaniu wieczystoksięgowym nie podlegają rozpoznaniu spory z zakresu prawa własności. Dokumentem, na którym w tym wypadku oparto kwestionowany wpis prawa własności jest prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 31 maja 2012r. sygn.akt I Co(...)(k.619) w przedmiocie przysądzenia własności nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta (...) na rzecz nabywcy licytacyjnego Z. G.. Zgodnie z art.999 § 1 kpc prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Postanowienie to powoduje nabycie własności przez nabywcę i utratę własności przez dotychczasowego właściciela, przy czym chodzi tu o nabycie o charakterze pierwotnym. W przypadku zaś pierwotnego nabycia własności z punktu widzenia skuteczności nabycia własności obojętne jest, kto był uprzednio właścicielem (vide: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2013r. IV CSK 666/12. Lex nr 1360292).

Jeśli podstawą wpisu jest orzeczenie sądowe sąd wieczystoksięgowy nie może badać merytorycznej zasadności tego orzeczenia, bada jedynie, czy zawiera ono wszystkie dane konieczne do dokonania wpisu, czy jest prawomocne i czy z przyczyn technicznych nadaje się do wpisu. (vide: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2014r. I CSK 631/13, Lex nr 1540628).

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy oddalił apelację jako bezzasadną na podstawie art.385 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Krystowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Ratkowska,  Dorota Twardowska ,  Krzysztof Nowaczyński
Data wytworzenia informacji: